اتوبار سنندج

اتوبار حمل اثاثیه سنه دژ(سنندج)متخصص درزمینه جابه جایی اثاثیه اداری،منازل،مبلمان